KOTKAN KAUPUNKI

HANKINTAKALENTERI

HANKINTAKALENTERI

Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta.  Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin. Hankintakalenterin käyttöönotto myös tehostaa kaupungin toimintaa  sisäisesti, kun palvelualueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Rakennushankkeiden tiedot löytyvät Teknisten palvelujen työohjelmista. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, poistetaan kyseisen hankinnan ennakkotieto hankintakalenterista. 

Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan  Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan pienhankintaohjeistuksen mukaisesti. 

Ohesta voit ladata pdf-muotoisen tiiviin oppaan julkisista hankinnoista. Opas on tehty Kotkan kaupungin hankintoja silmällä pitäen, esimerkiksi kaupungin käyttämä sähköinen kilpailutusjärjestelmä vaikuttaa hankintojen ilmoittamisen vähimmäismääräaikoihin lyhentävästi. Oppaassa onkin annettu aihepiireittäin lisätietolinkkejä, joista saa enemmän tietoa aiheesta. Viimeisin voimassa oleva säädös julkisista hankinnoista on aina saatavilla Finlexin hankintalakisivulta (1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista). 

Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset ja niiden suoralinkit Tarjouspalveluun löytyvät hankintakalenterin alapuolelta.


Hankintojen arvoryhmät
I = alle 60 000 euroa
II = 60 000 - 100 000 euroa
III = 100 000 - 150 000 euroa
IV = 150 000 - 200 000 euroa
V = 200 000 - 400 000 euroa
VI = 400 000 - 5 000 000 euroa

Q tarkoittaa vuosineljännestä

hankinnan kohdepalvelualue/-yksikköarvioitu arvokilpailutusaika
(arvioitu vuosineljännes)
yhteyshenkilömuita tietoja
LaituritarvikkeetKaupunkisuunnitteluIIIQ1/2020hankintapäällikkö Mervi Veini
HiekoitussepeliTekniset palvelut, Infran ylläpitoIIIQ1/2020hankintapäällikkö Mervi Veini
päivitetty 26.11.2019

AVOINNA OLEVAT KILPAILUTUKSET

 

KOTKAN KAUPUNGIN HANKINNAT

Kotkan kaupungilla hankinnat ja kilpailuttaminen on hajautettu siten, että kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailuttaa pääsääntöisesti kaupungin hankintasuunnittelija poislukien rakennusurakat, joiden kilpailuttamisesta vasta teknisten palveluiden vastuualue. Palvelualueet voivat myös halutessaan kilpailuttaa itse kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Tarvittaessa kilpailutuspalveluita ostetaan Hankinta Taitoalta.

Pienhankinnat kilpailutetaan palvelualueilla ja -yksiköissä.

Soveltuvissa hankinnoissa Kotkan kaupunki osallistuu myös yhteishankintayksiköiden (Hankinta Taitoa ja KL-Kuntahankinnat Oy) kilpailutuksiin tai muodostaa hankintarenkaita muiden hankintayksiköiden kanssa.

Ohjaavat lait ja säädökset

Kaupungin hankintoja ohjaavat seuraavat hankintalain yleiset periaatteet: avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus asetetuissa vaatimuksissa. Hankintamenettelyissä noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, hankinnan kohteeseen liittyvää lainsäädäntöä (ml. EU:n yleinen tietosuoja-asetus), kaupungin toimintaa säätelevää muuta lainsäädäntöä (kuten kuntalaki), kaupungin johtosääntöjä sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä Kotkan kaupungin hankintaohjeita.

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset (poislukien liikesalaisuudet) ovat julkisia, kun sopimus on tehty.

Asianosaisella  on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja annettu tiedoksi. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojensaantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin.

Laskutus

Laskut tulee lähettää ensisijaisesti verkkolaskuina.

Verkkolaskuosoite: 003701602257100
Välittäjätunnus: 003703575029
Verkkolaskuoperaattori: CGI

Laskut tulee osoittaa Kotkan kaupungille. Laskun viitteenä tulee olla tilaajan antama kustannuspaikka/yksilöity tieto, mille hankkeelle lasku kuuluu ja tilaajan nimi.

Verkkolaskujen lähettämiseen voi käyttää maksutonta verkkolaskuportaaliaVerkkolaskuportaalin rekisteröitymistunnukset saa ottamalla yhteyttä Kunnan Taitoan asiakaspalveluun.

Sopimusehdot

Kotkan kaupunki noudattaa hankinnoissaan valtiovarainministeriön laatimia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavara- tai palveluhankinnoille (JYSE), JIT 2015 -sopimusehtoja tai kuhunkin hankkeeseen soveltuvia muita sopimusehtoja. Sovellettaviksi voivat tulla myös edellä mainittujen ehtojen yhdistelmät.

Sovellettavat sopimusehdot käyvät ilmi aina kyseisen hankinnan tarjouskilpailuasiakirjoista.​


Hankintalaki ja tilaajavastuulaki

Kaupungin ohjeistukset ja hankintaperiaatteet

Sopimusehtoja